Jitsu edge server ver beta / 2023-06-01T10:49:31.000000Z. Configure Jitsu