Jitsu edge server ver beta / 2023-03-29T07:30:28.000000Z. Configure Jitsu